• Carstorage3s

    Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID S.F. SAINT FRUSQUIN B.V.
gevestigd te Woudenberg,

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Gooi-, Eem- en Flevoland d.d. 22 mei 2013 onder nr. kvk03/1118205.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
a.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten van, respectievelijk met S.F. Saint Frusquin B.V., nader te noemen S.F. SAINT FRUSQUIN B.V.. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere partij aan wie S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. een aanbieding doet c.q. met wie S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. een overeenkomst heeft gesloten.
b.    Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig indien en voorzover zij door de directie van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
c.    Indien door enige omstandigheid, enig wettelijk vereiste of enige (wettelijke) bepaling uitvoering van de in deze voorwaarden vervatte bepalingen en bedingen niet is toegestaan of wordt verhinderd, verplichten partijen zich tot overleg over en aanpassing van de overeenkomst, voornoemde (algemene) voorwaarden en de overigens in dat kader geldende bepalingen en/of bedingen, in die zin dat deze vervolgens zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden. Bij gebreke van overeenstemming dienaangaande is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als ware er sprake van overmacht als bedoeld in artikel 18 lid a van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Aanbieding
a.    Al de aanbiedingen van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. zijn vrijblijvend, ook ten aanzien van de daarin genoemde prijzen en andere voorwaarden, waarbij deze aanbiedingen als een geheel dienen te worden beschouwd en gebaseerd zijn op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.
b.    Tenzij anders is vermeld zijn alle in onze aanbiedingen genoemde prijzen exclusief b.t.w. en eventueel te maken reis  en verblijfkosten.
c.    S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. behoudt zich het auteursrecht voor op de aanbieding en alle daarbij verstrekte bescheiden en tekeningen van welke aard ook.
d.    De aanbieding en bijlagen blijven eigendom van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is teneinde een beslissing omtrent onze aanbieding te nemen.

Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
a.    De overeenkomsten en de aanvullingen en wijzigingen daarop komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V., ook indien hieraan monde-linge of telefonische afspraken mochten zijn voorafgegaan, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald.
b.    De overeenkomsten binden S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. slechts tot hetgeen in de opdrachtbevestiging is vermeld; indien de opdrachtbevestiging verwijst naar de aanbieding, is deze verwijzing slechts van kracht voorzover zij niet in strijd is met de overige inhoud van de opdrachtbevestiging.

Artikel 4 - Prijzen
a.    Indien een totaalprijs voor een opdracht is overeengekomen, is deze gebaseerd op de uurtarieven welke gelden op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
b.    Bij transacties in vreemde valuta geldt als contractprijs de tegenwaarde in Nederlandse courant naar de koersverhoudingen ten tijde van het moment van de opdrachtbevestiging, of voorzover deze naar de aanbieding verwijst, het moment van de aanbieding.
c.    Indien na de opdrachtbevestiging of, voorzover deze ten aanzien van prijzen en tarieven naar de aanbieding verwijst, na de aanbieding, en tijdens of vóór de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen optreden in lonen, kosten, belastingen en andere heffingen en/of koersverhoudingen, waardoor de kostprijs wordt beïnvloed, is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. steeds gerechtigd, hoewel niet verplicht, de prijzen en tarieven naar verhouding te wijzigen.

Artikel 5 - Levertijd
a.    De door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. opgegeven levertijden, waaronder voorzover toepasselijk is te verstaan de termijn waarbinnen personeel van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. bij de opdrachtgever te werk wordt gesteld, dragen geen fataal karakter en zijn vrijblijvend, waarbij de levertijden worden geacht te zijn vastgesteld in de verwachting dat S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. de overeenkomst kan uitvoeren als beoogd ten tijde van de aanbieding, c.q. de opdrachtbevestiging.
b.    Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak dan ook, verplicht S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. niet, ook niet na ingebrekestelling, jegens de opdrachtgever tot enigerlei vergoeding van door hem of door derden hierdoor eventueel geleden schade, noch ook verkrijgt de opdrachtgever daardoor enig recht tot ontbinding van de overeenkomst of op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere tussen partijen bestaande overeenkomst, tenzij overschrijding te wijten zou zijn aan opzet of grove nalatigheid van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V.. In dat geval is de aansprakelijkheid van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. beperkt tot een bedrag gelijk aan twee maal de door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. bedongen financiële tegenprestatie, terzake van haar verplichtingen waarvan de levertijd(en) werd(en) overschreden.
c.    Indien door ziekte van in dienst van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. zijnde personeel de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, zal deze uitvoering een aanvang nemen op een tijdstip, dat aan deze verhindering een einde komt, echter nimmer later dan na 8 weken, te rekenen vanaf het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van aanvang. Bij voortduring van de verhindering na vermelde 8 weken is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder dat door een partij enige formele handeling behoeft te worden verricht en zonder dat voor een der partijen enig recht op of plicht tot schadevergoeding zal bestaan.

Artikel 6 - Verplichtingen van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. 
a.    De door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. te verrichten werkzaamheden betreffen het geven van adviezen, begeleiding en coördinatie van projecten en de handel in goederen, één en ander in de ruimste zin des woords.
b.    Voor zover S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. enige bemoeiing heeft met de levering van goederen treedt zij slechts als tussenpersoon op en nimmer als leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en daarbij is bepaald dat wordt afgeweken van de bepalingen van dit artikel en lid.
c.    S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. is niet aansprakelijk voor de juistheid van gegevens, welke door de opdrachtgever, of op diens verzoek door een derde ter beschikking zijn gesteld. De opdrachtgever vrijwaart S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. terzake volledig tegen aanspraken van derden.
d.    Indien en voorzover de werkzaamheden van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. bestaan in het (doen) verrichten van vervoer zijn op de overeenkomst tussen partijen van toepassing de Algemene VervoersCondities uitgegeven door ........ in de meest recente versie indien en voorzover van die condities in de onderhavige voorwaarden niet wordt afgeweken. Bij afwijking gelden de onderhavige voorwaarden van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V..
 
Artikel 7 - Werken, uitgevoerd onder supervisie van de opdrachtgever
a.    Voor werkzaamheden, door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. of haar personeel verricht in het bedrijf en onder toezicht en/of aanwijzing van de opdrachtgever, is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. niet verantwoordelijk en voorzover daarbij schade is veroorzaakt aan de opdrachtgever of aan derden is zij niet aansprakelijk. Met betrekking tot toepasselijkheid van artikel 6 : 170 van het Burgerlijk Wetboek wordt het personeel van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. in dit geval geacht in dienst te zijn van de opdrachtgever.
b.    S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die de door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. bij de opdrachtgever tewerkgestelde werknemers hebben aangegaan, of welke op andere wijze door hen zijn ontstaan voor of namens de opdrachtgever, al of niet met diens toestemming, jegens derden in dienst van de opdrachtgever of jegens welke andere derden dan ook.
c.    Voor enige aanspraak van derden, hoe genaamd ook, die het directe of indirecte gevolg is of mocht zijn van de opdracht, wordt S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. zowel in als buiten rechte gevrijwaard door haar opdrachtgever.

Artikel 8 - Contactpersoon
a.    S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. kan voor de uitvoering van ieder werk een contactpersoon aanstellen die namens S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. het contact met de opdrachtgever onderhoudt. De aanstelling is tegenover S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. slechts bindend indien deze schriftelijk door de directie van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. is geschied.
b.    De contactpersoon is, tenzij zijn aanstelling anders vermeldt, bevoegd om aanvullingen op de overeenkomst met de opdrachtgever overeen te komen, doch uitsluitend voorzover het betreft de technische uitvoering van het werk waarvoor de aanstelling is gegeven.

Artikel 9 - Wijziging van de oorspronkelijke opdracht
a.    Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de duur van de opdracht aanbrengt, verplicht S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. zich deze te verwerken, respectievelijk uit te voeren, tenzij deze wijziging de omvang van het door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. te verrichten werk met meer dan 25% zou doen toenemen. In dit laatste geval is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
    Ingeval van deze beëindiging is de opdrachtgever verplicht tot betaling van het op dat moment door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. verrichte werk en is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. generlei vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd terzake van de beëindiging.

Artikel 10 - Betaling en eigendomsvoorbehoud
a.    Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dient betaling van het factuurbedrag plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
b.    Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht op betaling door de opdrachtgever van 1% rente van het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan, waarmee de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden.
c.    De betaling van de factuurbedragen en de overige betalingen ingevolge dit artikel dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden door overboeking op een door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. op haar factuur aangegeven rekening of contant aan het kantoor van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. of aan enig door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. aangegeven adres.
d.    De kosten als bedoeld in art. 6 : 96 lid 2, sub C B.W. worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de hoofdsom met een minimum van € 750,00.
e.    S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel verrichte als te verrichten werkzaamheden.         
f.    S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. is gerechtigd  indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat  werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld. Indien de opdrachtgever betreffende zekerheid niet stelt binnen 30 dagen nadat S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. haar verlangen daartoe ter kennis van opdrachtgever heeft gebracht, wordt zulks een omstandigheid geacht te zijn in de zin van artikel 18.
g.    Zolang de opdrachtgever enig bedrag, aan S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. verschuldigd is blijven alle door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. aan hem verstrekte bescheiden en eventueel geleverde goederen het eigendom van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V..
h.    Indien de opdrachtgever ondanks aanmaning in gebreke blijft met betaling van enig aan S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. verschuldigd bedrag, zal S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. gerechtigd zijn zich ontslagen te achten van elke verplichting uit hoofde van enige overeenkomst met de opdrachtgever en worden alle verschuldigde bedragen terstond opeisbaar.

Artikel 11 - Transport
a.     Alle schriftelijke bescheiden worden per Post NL, eventuele andere zaken door middel van een gebruikelijk vervoermiddel verzonden.
b.     Alle bescheiden en zaken reizen zijn voor risico van de opdrachtgever. Slechts voorzover verlies en/of beschadiging zijn veroorzaakt, door het feit dat S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. bij de verzending niet de normale zorg in acht heeft genomen, is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. voor dat verlies en die beschadiging aansprakelijk.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid voor geleverde zaken
a.    Indien, zulks ingevolge nadrukkelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en in afwijking van art. 6, tweede lid S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. tegenover de opdrachtgever optreedt als leverancier van zaken, dient de opdrachtgever de zaken terstond bij aflevering op manco’s te inspecteren en die manco’s in voorkomend geval op de vrachtdocumenten aan te tekenen, dan wel manco’s binnen 5 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. te melden.
    Het recht tot reclameren van uitwendig waarneembare gebreken vervalt, indien dit niet geschiedt op de voormelde wijze en binnen de voormelde termijn. Het recht tot reclameren van niet-uitwendig waarneembare gebreken vervalt binnen 5 dagen nadat het tekort of gebrek de opdrachtgever bleek, hem bij toereikende inspectie zou zijn gebleken of had kunnen blijken. Elk recht van de opdrachtgever uit hoofde van gepretendeerd gebrek of tekort vervalt binnen 3 maanden na levering.

 

b.    Ingeval de opdrachtgever terecht en met inachtneming van de bepalingen van het voorgaande lid reclameert, is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. slechts gehouden tot herlevering van de ondeugdelijke of ontbrekende zaken, dan wel restitutie van de koopprijs, zulks te harer keuze, zonder echter gehouden te zijn tot vergoeding van enige vorm van schade.
c.    Indien S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. de goederen van derden heeft betrokken is zij tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voorzover deze derden jegens S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. aansprakelijk zijn en hun verplichtingen terzake daarvan nakomen. S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. zal zich een redelijke inspanning getroosten om nakoming van deze verplichtingen te bewerkstelligen, zonder echter verplicht te zijn deze derden in rechte aan te spreken.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid bij overeenkomsten van (projectmatige) opdracht, coördinatie of toezicht
a.     Ingeval van het verrichten van coördinatie en toezicht bij de uitvoering van werkzaamheden aanvaardt S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. uitsluitend de verplichting om deze coördinatie en dit toezicht met een redelijk vakmanschap te verrichten, zonder dat S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. instaat voor of aansprakelijkheid aanvaardt terzake van het resultaat. De eindverantwoordelijkheid berust derhalve volledig bij de opdrachtgever.
b.    Behoudens opzet of grove schuld van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. of haar ondergeschikten, is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. niet aansprakelijk voor schade van welke aard ontstaan door, in verband met of als gevolg van de door haar verrichte coördinatie en toezicht.
    In het geval van opzet of grove schuld in de voormelde zin is de aansprakelijkheid van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. beperkt tot het beloop van de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die zij terzake heeft afgesloten.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid bij dienstverlening
a.    In geval van dienstverlening zijdens S.F. SAINT FRUSQUIN B.V., aanvaardt S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. uitsluitend de verplichting om de dienstverlening met een redelijk vakmanschap te verrichten, zonder dat S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. in staat voor of aansprakelijkheid aanvaardt terzake van het resultaat. De eindverantwoordelijkheid berust derhalve volledig bij de opdrachtgever.
b.    Behoudens opzet of grove schuld van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. of haar ondergeschikten, is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. niet aansprakelijk voor schade van welke aard ontstaan door, in verband met of als gevolg van de door haar verrichte diensten.
    In het geval van opzet of grove schuld in de voormelde zin is de aansprakelijkheid van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. beperkt tot het beloop van de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die zij terzake heeft afgesloten.

Artikel 15 - Beperking van aansprakelijkheid
Onverminderd het in de artikelen 11, 12, 13, en 14 bepaalde is de aansprakelijkheid van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. jegens de opdrachtgever steeds beperkt op de wijze en tot het beloop als hiernavolgend bepaald:
a.    Voor schade toegebracht aan de opdrachtgever of aan derden door haar personeel is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. slechts aansprakelijk indien de handelwijze in het kader waarvan die schade is toegebracht als opzet of grove schuld is te kwalificeren.
b.    Indien S.F. SAINT FRUSQUIN B.V., zonder de werkzaamheden in opdracht te hebben, hulp en bijstand van welke aard ook verleent, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van degene aan wie deze hulp wordt verleend en is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. buiten het sub a. van dit artikel bedoelde geval nimmer aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.
c.    S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. is nimmer aansprakelijk voor schaden, ontstaan door schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever zal S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. terzake tegen alle aanspraken van derden vrijwaren.
d.    Elke aansprakelijkheid van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. vervalt indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. uit hoofde van de met S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. gesloten overeenkomst.
e.    Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. terzake van schade, ontstaan door de uitvoering van enig werk steeds beperkt tot het bedrag van de totaalsom welke S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. bij de uitvoering van het werk daarvoor zou ontvangen. Indien het werk meer dan één project omvat, dan wordt voor de toepassing van deze bepaling ieder project als een afzonderlijk werk beschouwd.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid tegenover anderen dan de opdrachtgever
a.    De opdrachtgever is gehouden S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. schadeloos te stellen terzake van alle kosten, schaden en interesten die voor S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen, door anderen dan de opdrachtgever tegen S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. ingesteld terzake van de uitvoering van enige overeenkomst, waaronder begrepen vorderingen wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gebruik door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens.
b.    De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V..

Artikel 17 - Indienstneming van personeel
Het is de opdrachtgever niet toegestaan personeel van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. in vaste of tijdelijke dienst te nemen zonder een schriftelijke toestemming van de directie van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V.. S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 18 - Ontbinding van de overeenkomst
a.    Ingeval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, alsmede wanneer de opdrachtgever aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet, of ingeval van diens faillissement, surséance van betaling of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf, is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. Ingeval van gewijzigde uitvoering van de overeenkomst zullen eventueel veroorzaakte meerkosten de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
b.    Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, natuurrampen, werkstaking, uitsluiting, transportstremming, epidemie en brand.
c.    Indien S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. van het recht tot ontbinding/annulering gebruik maakt is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. gerechtigd tot een evenredig deel van de contractprijs overeen-komende met dat deel van de opdracht dat door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. is uitgevoerd, onverminderd het recht van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. om schadevergoeding te vorderen indien daartoe gronden bestaan.

Artikel 19 - Geschillen
a.    Alle geschillen voortvloeiende uit of naar aanleiding van door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. gedane aanbiedingen, dan wel met S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen, behoudens het bepaalde in art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, in spoedeisende gevallen door de voorzieningenrechter van die Rechtbank, tenzij S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. er de voorkeur aan geeft om volgens de normale regelen der competentie te procederen.
b.    Voor alle aan de opdrachtgever te richten mededelingen wordt de opdrachtgever geacht domicilie te hebben gekozen aan zijn in de overeenkomst genoemde adres. De inhoud van een aangetekend schrijven aan dit adres gericht wordt geacht binnen het verloop van twee werkdagen na stempeling ten postkantore te zijner kennis te zijn gekomen.

Artikel 20 - Slotbepalingen
a.    Op alle met S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht geldend voor het Rijk in Europa van toepassing.
b.    Voor de uitlegging van de gebruikelijke handelsafkortingen in schriftelijke overeenkomsten worden van toepassing verklaard de Internationale Regels voor uitlegging van handelstermen (Incoterms) met aanvullingen volgens de meest recente uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel.

Algemene voorwaarden van toepassing met betrekking tot de verhuur van opslagruimten voor voertuigen, inboedels en archieven. 

In geval van verhuur van opslagruimten zijn de hierboven gestelde algemene voorwaarden van toepassing voor zover hiervan in de hiernavolgende algemene voorwaarden niet wordt afgeweken:
-Algemeen
a.    De huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het huurcontract door de huurder,
     waarbij de huurder heeft verklaard kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.
b.    Opzegging van de huurovereenkomst dient uiterlijk 30 dagen voor het ingaan van de nieuwe huurtermijn, schriftelijk worden 
    gedaan. 
c.    Indien u uw voertuig, inboedel of archief wenst op te halen uit de opslagruimte, dient u op werkdagen 24 uur van te voren een 
     afspraak te maken. Dit kan telefonisch of per mail met vermelding van uw naam. 
d.    Onderverhuur, uitlenen of ter beschikking stellen aan derden van de opslagruimte is door de huurder niet toegestaan.
e.    De opslagruimte is rookvrij.
f.    Het betreden van de opslagruimte en het daarbij horende parkeerterrein is geheel op eigen risico.

-Prijzen
a.    De overeengekomen huurprijs is gebaseerd op de op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven.
b.    Na afloop van de overeengekomen huurperiode, zoals in de huurovereenkomst omschreven, is S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. gerechtigd de huurprijs aan te passen, indien een nieuwe huurperiode wordt overeengekomen.
c.    De overeengekomen huurprijs dient, mits anders is overeengekomen, bij vooruitbetaling te worden voldaan middels betaling, binnen 14 dagen, op het door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. aangegeven bankrekeningnummer in de huurovereenkomst.
d.    Uiterlijk de dag voorafgaand aan de overeengekomen huurperiode dient huurder de door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. vastgestelde waarborgsom bij S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. te deponeren, welke waarborgsom minimaal € 500,-- bedraagt. S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. is te allen tijde gerechtigd na afloop van de huurovereenkomst vorderingen op huurder, uit welken hoofde ook, te verrekenen met deze waarborgsom. S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. zal de waarborgsom, althans het verschil tussen deze waarborgsom en de eventuele vordering op huurder, aan huurder retourneren, uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van de huurovereenkomst. Met de waarborgsom kunnen eveneens worden verrekend kosten die S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. moet maken ingeval van beslaglegging door derden op de aan huurder in eigendom toebehorende roerende zaken die zich in het gehuurde bevinden. Huurder is gehouden S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. van een eventuele beslaglegging terstond op de hoogte te stellen.
e.    De verhuurder heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie.
f.    De verhuurder heeft het recht het voertuig, de inboedel of het archief onder zich te houden totdat aan hem het verschuldigde geheel door huurder is voldaan.
g.    Restitutie van huur is niet mogelijk.

    Daar waar in artikel 10 “Betaling en eigendomsvoorbehoud” wordt gesproken over factuurbedrag dient huurtermijn te worden gelezen.

-Risico, verzekeringen
a.    Huurder is te allen tijde gehouden de zich in het gehuurde bevindende roerende zaken voldoende te verzekeren tegen alle verzekerbare schade. Betreffende zaken zijn niet door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. verzekerd.
b.    S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die aan de roerende zaken die zich in het gehuurde bevinden ontstaat.
c.    De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade ontstaan door beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van het gestalde of van zaken welke zich bevinden in het gestalde of van zaken welke daaraan zijn aangebracht. De huurder dient het gestalde en al hetgeen zich daar eventueel in, op of aan mocht bevinden, gedurende de duur van de overeenkomst, voor eigen rekening te verzekeren tegen alle verlies, beschadiging, brand en andere zaken.

-Verplichting van S.F. SAINT FRUSQUIN B.V.
a.     S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. is gehouden de opslagruimte die blijkens de huurovereenkomst is verhuurd gedurende de overeengekomen periode aan huurder ter beschikking te stellen.

200